در سوگ از دست دادن شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی

روز سوم تحصن برای خون خواهی سردار دلها

بسم الله قاصم الجبارین
شنبه صبح اول وقت وقتی در ورودی پژوشگاه را باز میکردی انگار با تمام روزهای گذشته متفاوت تر بود
چراغ های که مدام روشن و خاموش میشدند
صدای آرام هق هق های که از اتاق ها شنیده میشد
پیراهن های مشکی و تسلیت ها
در و دیوار با ما روضه خوان یتیم شدنمان بودند
روز ها و شب های که بدون تو دارد سپری میشود برما سخت میگذرد
حاج قاسم به همین یتیمان قسم خون تو راه قدس را برای ما باز کرده است
قسم خواهیم خورد انتقام خون مظلومانه ات را خواهیم گرفت
#انتقام_سخت

دسته بندی: