اولین نشست شورا در سال ۹۹

اولین نشست شورای پژوهشگاه با محوریت برنامه ریزی عملیاتی سال ۱۳۹۹

لازم به ذکر است این جلسه با حضور اکثریت شورا و دکتر محمدی فرد برگزار گردید