همایش ها و کنفرانس ها

لازم به ذکر است این جلسه با حضور اکثریت شورا و دکتر محمدی فرد برگزار گردید